Договір публічної оферти про надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Фізична особа-підприємець ”Климик Павло Іванович”, в особі Климик Павло Іванович, надалі іменована як — «Виконавець», що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою pashaklymyk.com, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Клієнт» — фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» — публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі — «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

«Правила поведінки» — частина цього Договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання.

 

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по організації і проведенню занять з навчання Клієнта налаштуванню в таргетованій рекламі Facebook та Instagram і надання Клієнту інших послуг, що надаються Виконавцем (далі по тексту цього договору все вищеперелічене як в сукупності, так і окремо іменується «послуги»).

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою pashaklymyk.com

2.3. Заняття з навчання з налаштування в таргетованій рекламі Facebook та Instagram проводяться згідно з розкладом, встановленим Виконавцем. Виконавець доводить до відома Клієнта розклад і зміни в нього за допомогою їх розміщення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця за адресою pashaklymyk.com

2.4. Виконавець має право на власний розсуд обирати один із таких способів надання тих чи інших послуг: надання послуг групам клієнтів або надання послуг клієнтам персонально. Надання онлайн або офлайн.

2.5. У разі надання послуг групі клієнтів Виконавець має право обумовити надання послуг набором достатньої для формування групи кількості клієнтів, які звернулися за наданням послуг. У разі зменшення кількості клієнтів в сформованій групі, Виконавець має право на свій розсуд перерозподілити клієнтів в інші групи або відмовитися в односторонньому порядку від надання послуг даній групі клієнтів, повернувши клієнтам сплачені грошові кошти (за винятком коштів, що належать за фактично надані даній групі клієнтів послуги).

 

3. Обов’язки та права сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до цього договору.

3.1.2. Забронювати за клієнтом участь відповідно до вибранного пакету послуг.

3.1.3. Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.

3.2.2. Клієнт розуміє, що Послугу надають професійні рекламісти, які мають належний рівень підготовки і досвід. Результати, які отримує Клієнт можуть відрізнятись від тих, що демонструє виконавець

3.2.3. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Відмовити в наданні послуг Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.

3.3.2. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ, Картку).

3.3.3. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи розклад). Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця або шляхом направлення SMS, Viber, Telegram, e-mail повідомлення.

3.3.4. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов’язків.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в кількості, сплаченому у відповідності до цього договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг, що надаються.

3.4.2. Відмовитися від зайняття (на який ним здійснено запис) не пізніше ніж через 24 години після проведення першого заняття.

 

4. Порядок і умови надання послуг

4.1. Місце надання послуг — прямі ефіри по скайп, zoom, WhatsApp, Вебінарна площадка або відеозаписи дял самостійного просмотру

4.2. Перед початком индивідуального заняття Клієнт пред’являє документ, що підтверджує оплату разових послуг (квитанцію про оплату, чек або інший розрахунковий документ).

4.3. Клієнт зобов’язаний безумовно і досконало дотримуватися правил поведінки, розкладу занять, плану заняття (в т.ч. встановленого режиму занять і відпочинку) і всіх вказівок і вимог тренера.

 

5. Оплата і облік послуг

5.1. Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Виконавця на послуги в готівковій або безготівковій формі.

5.2. Сторони погодилися, що в спірних ситуаціях достатнім підтвердженням кількості і вартості наданих послуг є дані статистики Виконавця.

5.3. Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами. Після закінчення занять, надання послуг Виконавцем Клієнту припиняється.

6. Відповідальність сторін

6.1. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за резутати власної рекламної кампанії і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його результатам.

6.2. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору або Правил поведінки та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до відвідування занять та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Клієнту не компенсуються.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

6.4. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

 

7. Термін дії та зміна умов оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою pashaklymyk.com і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою pashaklymyk.com, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою pashaklymyk.com.

7.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання.

7.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв’язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

7.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.

 

8. Термін дії, зміна і розірвання договору

8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 1 місяця.

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. При цьому датою повідомлення вважається дата передачі повідомлення Виконавцем у поштове відділення зв’язку. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.

 

9. Додаткові умови

9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов’язання виконує зобов’язання, покладені цим договором на Клієнта, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.3. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».

9.4. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

10. Реквізити Виконавця:

ФОП Климик Павло Іванович

Юридична адреса:

ЄРДПОУ

Банківські реквізити:

МФО